Mission, Vision, Values

Mission, Vision, Values Statements. Làm thế nào để viết một tuyên bố Tầm nhìn (vision)