Quản trị Chiến lược

Định nghĩa Quản trị chiến lược (Strategic Management CONCEPTS)
Quản trị chiến lược có thể được định nghĩa là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá
các quyết định liên chức năng cho phép một tổ chức đạt được các mục tiêu của mình. Theo định nghĩa
này, quản lý chiến lược tập trung vào việc tích hợp quản lý, tiếp thị, tài chính/kế toán, sản xuất/vận
hành, nghiên cứu và phát triển và hệ thống thông tin để đạt được thành công của tổ chức.