Quản trị marketing

Quản trị marketing là gì?
Quản trị Marketing được hiểu là việc lập kế hoạch, phân tích và đánh giá việc triển khai cũng như thực hiện các chiến lược Marketing. Với mục đích là nhằm thực hiện các cuộc trao đổi có lợi với thị trường mục tiêu để hoàn thành các kế hoạch mà doanh nghiệp đề ra.

Các hoạt động cơ bản của quản trị Marketing bao gồm:

Phân tích môi trường và các cơ hội Marketing
Phận đoạn thị trường và đưa ra lựa chọn thị trường mục tiêu
Hoạch định chiến lược Marketing
Xây dựng các kế hoạch và chiến lược Marketing
Kiểm tra, đánh giá các hoạt động triển khai Marketing