1. Phân tích các cơ hội marketing

Phân tích cơ hội marketing là bước đầu tiên trong quy trình quản trị marketing nhằm mục đích phân tích và hiểu rõ cơ hội marketing từ cấp độ vi mô đến cấp độ vĩ mô. Bằng cách phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa từ mô hình SWOT, các nhà quản lý thực hiện các chiến lược tiếp thị phù hợp.
Mục tiêu Phân tích cơ hội marketing:
– Hiểu rõ các yếu tố trong môi trường vĩ mô và mô hình áp dụng trong phân tích
môi trường vĩ mô
– Hiểu các yếu tố trong môi trường ngành và mô hình phân tích môi trường
ngành
– Hiểu tầm quan trọng của phân tích đối thủ cạnh tranh
– Hiểu mục đích và sự phân tích hành vi mua của khách hàng cá nhân
– Hiểu về quá trình ra quyết định mua và nhân tố tác động đến hàng vi của tổ
chức