4. Xây dựng các chương trình Marketing

Để Xây dựng các chương trình Marketing hiệu quả trên các phương tiện truyền thông, doanh nghiệp có thể sử dụng mô hình 4P hoặc 7P. Đây là những mô hình rất phù hợp để gợi ý Xây dựng cho các chương trình Marketing bao gồm sản phẩm, giá cả, truyền thông và phân phối. Bên cạnh đó, việc sử dụng các công cụ truyền thông như xúc tiến bán hàng, PR, quảng cáo cũng là cách để đưa sản phẩm, dịch vụ đến tay khách hàng hiệu quả.