, , , ,

Công việc của Phòng ban Quản trị Marketing là gì?

Posted by

Công việc của Phòng ban Quản trị Marketing:

Chức năng hoạch định

 1. Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường mục tiêu, nghiên cứu marketing
 2. Hoạch định các chiến lược Marketing
 3. Lập danh sách sản phẩm và chương trình phát triển sản phẩm
 4. Lựa chọn kênh phân phối
 5. Xây dựng các chương trình khuyến mãi và quảng cáo
 6. Lập kế hoạch xây dựng, đào tạo và huấn luyện nhân viên Marketing

Chức năng tổ chức

 1. Cơ cấu lại tổ chức bộ phận Marketing và phân công nhiệm vụ cho mỗi bộ phận hoạt động
 2. Tổ chức mạng lưới bán hàng và địa điểm bán
 3. Xây dựng mối quan hệ với các bên công chúng, tổ chức truyền thông, cơ quan chính quyền
 4. Tuyển dụng, hướng dẫn và đào tạo nhân viên Marketing
 5. Tổ chức các hội nghị khách hàng, điều hành triển lãm, hội chợ
 6. Cải thiện sản phẩm, thay đổi chính sách giá bán sản phẩm, chương trình khuyến mãi.

Chức năng lãnh đạo

 1. Chịu trách nhiệm đàm phán, thương lượng với các bên cơ quan truyền thông, công chúng
 2. Tạo động lực cho nhân viên bán hàng và các trung gian bán hàng

Chức năng kiểm tra

 1. Kiểm tra ngân sách marketing, chi phí và so sánh
 2. Đánh giá hiệu quả của các chương trình khuyến mãi
 3. Kiểm tra sự thay đổi về chính sách giá
 4. Kiểm tra và kiểm soát hệ thống bán hàng, phân phối