, , , ,

Phân tích chuỗi giá trị là gì?

Posted by

Khái niệm hiện đại về chuỗi giá trị lần đầu tiên được mô tả và phổ biến bởi Michael Porter trong cuốn sách Lợi thế cạnh tranh: Tạo và duy trì hiệu suất vượt trội của ông .

Chuỗi giá trị bao gồm một tập hợp các hoạt động liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng cho khách hàng của công ty. Phân tích chuỗi giá trị được sử dụng để phân tích giá trị được tạo ra bởi các hoạt động hiện tại của công ty. Nó khám phá nơi nào có thể thêm nhiều giá trị hơn và nơi nào giá trị không được thêm vào trong chuỗi hoạt động hiện tại. Nó là một công cụ hữu ích để phân tích bên trong về điểm mạnh (các hoạt động làm tăng giá trị) và điểm yếu (các hoạt động không làm tăng giá trị).

Phân tích chuỗi giá trị là một quy trình ,Phân tích chuỗi giá trị là gì?

Phân tích chuỗi giá trị là một quy trình gồm ba bước.

1. Phân tích hoạt động:

Bước này bao gồm việc xác định tất cả các hoạt động chính của công ty có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng cho khách hàng. Một cách phổ biến để làm điều này là phân loại các hoạt động thành chính hoặc hỗ trợ.

Michael Porter xác định năm hoạt động chính của công ty:

  • Hậu cần trong nước
  • Hoạt động
  • Logistics nước ngoài
  • Tiếp thị và bán hàng
  • Dịch vụ

Các hoạt động chính được củng cố bởi các hoạt động hỗ trợ như mua sắm, phát triển nguồn nhân lực, phát triển công nghệ và cơ sở hạ tầng. Danh sách các hoạt động và từng phân loại hoạt động có thể được công ty điều chỉnh khi cần thiết. Ví dụ: hậu cần trong và ngoài nước có thể không phù hợp với các doanh nghiệp trực tuyến thuần túy.

Sau khi tất cả các hoạt động được xác định, các liên kết giữa các hoạt động cần được xác định. Ví dụ: chức năng dịch vụ hỗ trợ khách hàng sẽ có các liên kết đến chức năng vận hành, chức năng đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ khách hàng và chức năng tiếp thị và bán hàng, phân tích phản hồi của khách hàng để cải thiện dịch vụ. Các hoạt động cùng với các liên kết giữa chúng tạo thành cấu trúc của chuỗi giá trị.

2. Phân tích giá trị được tạo ra bởi các hoạt động đó:

Bước này liên quan đến việc xác định giá trị được tạo ra ở đâu trong toàn chuỗi, dưới hình thức và mức độ nào. Giá trị luôn cần được khám phá từ quan điểm của khách hàng. Một tính năng sản phẩm hoặc thành phần dịch vụ không mang lại lợi ích cho khách hàng sẽ không thêm bất kỳ giá trị nào. Một hoạt động như vậy đại diện cho một cơ hội để giải phóng các nguồn tài nguyên có thể đóng góp vào việc gia tăng giá trị thông qua một số hoạt động khác. Ví dụ: trong môi trường sản xuất, mỗi quy trình sản xuất liên quan đến việc thay đổi nguyên liệu thô thành thành phẩm đều tăng thêm giá trị bằng cách đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng có chức năng. Các hoạt động đảm bảo chất lượng gia tăng giá trị bằng cách đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn mà khách hàng yêu cầu. Những nỗ lực của nhóm bán hàng gia tăng giá trị bằng cách khuyến khích nhiều khách hàng mua sản phẩm hơn. Các hoạt động hỗ trợ khách hàng gia tăng giá trị bằng cách giải quyết các câu hỏi và mối quan tâm của khách hàng và duy trì mức độ hài lòng cao của khách hàng.

3. Xác định cách tạo ra giá trị gia tăng:

Bước này liên quan đến việc tạo ra một số ý tưởng để tăng giá trị gia tăng cho các hoạt động trong chuỗi giá trị và đánh giá từng ý tưởng để xác định ý tưởng nào khả thi và nên được thực hiện. Các nhóm khác nhau tham gia vào các hoạt động có thể tổ chức các buổi động não để tạo ra các ý tưởng nhằm tăng giá trị của các hoạt động. Cả việc cải thiện một hoạt động và giảm chi phí đều có thể làm tăng giá trị. Do đó, việc đánh giá các ý tưởng cải tiến hoạt động nên liên quan đến việc xem xét liệu những hành động này có thể hiện sự đánh đổi hay liệu có thể hoàn thành việc cải thiện một hoạt động và giảm chi phí của nó hay không.