Công cụ quản trị chiến lược

Strategic Tools, Công cụ xây dựng chiến lược là gì?
Các công cụ chiến lược là những công cụ mà các công ty sử dụng để tạo ra và thực hiện các kỹ thuật và cấu trúc nhằm cải thiện khả năng sinh lợi của họ. Những công cụ này cho thấy tình trạng tài chính hiện tại của công ty, vạch ra các mục tiêu dài hạn và mô tả các kế hoạch mà công ty có thể thực hiện để đạt được những mục tiêu đó. Họ cũng có thể xác định các số liệu mà các công ty có thể sử dụng để theo dõi tiến trình của họ.