Chiến lược kinh doanh

Theo Fred R. David, “Quản trị chiến lược là một nghệ thuật và khoa học nhằm thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan nhiều chức năng cho phép tổ chức đạt được những mục tiêu đề ra.

Strategic Management, Business Strategies (Strategic Tools & Skills): Quản trị Chiến lược là quá trình then chốt trong nỗ lực của mọi tổ chức nhằm đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh. Nó là điều cần thiết cho cả các tổ chức nhỏ và lớn. Chúng ta sẽ bàn về Công cụ và kỹ năng trong việc Hoạch định, Thực hiện và kiểm soát Chiến lược.

Chúng tôi chỉ cung cấp những công cụ đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và giải thích rõ ràng để mọi người có thể sử dụng ngay lập tức!