Tình huống Chiến lược

Tình huống Chiến lược, Phương pháp nghiên cứu tình huống (Case Studies) là một phương pháp điển hình trong chiến lược Marketing, chiến lược kinh doanh và các ngành khoa học khác.